Pronájem areálu

Pravidla pro pronájem KD Hudálna, přilehlého areálu a ubytovacího zařízení platná

od 1. 1. 2023

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání stanovilo pravidla platná pro pronájem KD Hudálna, areálu a ubytovacího zařízení.

1. Pronájem sjednává osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt v obci Chrastavec – Půlpecen a tato osoba ručí za pořádek a řádný průběh soukromé akce (nebude rušen noční klid v obci viz. Vyhláška o veřejném pořádku).

2. Není dovolen pobyt psů ani jiných zvířat.

3. Po skončení akce bude proveden úklid pronajatého objektu.

4. Cena za pronájem pro osobu s trvalým pobytem v obci Chrastavec-Půlpecen činí 1500,- Kč na den. (KD Hudálna včetně areálu)

5. Do celkové částky za pronájem se započítává poplatek za každých započatých 12 hodin v poloviční výši stanovené ceny nájemného (750 Kč)

6. Místní složky mají pronájem areálu na veřejnou akci zdarma s tím, že zodpovídají za její průběh a po jejím skončení provedou úklid.

7. Za pronájem ubytovacího zařízení na 1 noc je stanovena tato sazba: děti do 10 let: zdarma, děti 10-15 let: 200,- Kč, nad 15 let:400,- Kč.

8. Jakékoliv poškození KD Hudálny, ubytovacího zařízení nebo vybavení jsou hosté povinni nahlásit správci objektu a způsobené škody uhradit. Za rozbité sklo byl stanoven jednotný poplatek - malé sklo 20,- Kč/1 ks (dle platného ceníku) a za 0,5 l 30,- Kč/1ks. U ostatních věcí dle míry poškození.

9. Pronájem areálu fyzickým osobám na veřejnou produkci (zábavu) není možný.

10. Zákaz porušování nočního klidu po 22:00 hod. a zákaz používání zábavné pyrotechniky ( za porušení pokuta 3000,- Kč ).

11. Udržovat pořádek a čistotu i v areálu, neničit zeleň a porosty. Odpadky ukládat do popelnic, popřípadě do igelitových pytlů, sklo do kontejneru v horní části obce.

Zdeněk Kadlec – starosta obce